• +36302592396
  • info@goldenquality.hu

Adatkezelési tájékoztató 

Adatkezelési tájékoztató 

Az Adatkezelő az 

Golden Quality Kft

Székhelye: 2724. Újlengyel Petőfi Sándor utca 48.

Cégjegyzék száma: 13-09-214215

Adószáma: 27185117-2-13

Képviseli:  Bazsó Katalin
E-mail: katalinbazs@gmail.com

(a továbbiakban: „Adatkezelő”).


2. Az Adatkezelés célja

3. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján, valamint az  Európai Unió Adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján kerül sor.

4.1. Az Érintett online felületen megjelenő álláshirdetésre kattintva, egy jelentkezési űrlap kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

A jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történő adatkezeléshez az Érintett tevőlegesen hozzájárul.

4.2. A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, adatkezelési célnak megfelelő felhasználása, törlése és megsemmisítése.

5. A kezelt adatok köre:

név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, végzettség, hol dolgozott korábban, milyen feladatokat látott el, mivel tölti legszívesebben a szabadidejét.

6. Az Adatkezelő végzi az álláshirdetések elkészítését és online felületeken való hirdetését.

Az Adatkezelő a hirdetési kampányokat a  www.facebook.com oldalon futtatja. 

 Együttműködő adatfeldolgozók::

  1. Facebook Ireland Ltd. 4. Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland A Facebook hirdetéskezelő rendszer használata a felhasználók elérésére nyújt lehetőséget, a felhasználók által elfogadott feltételeknek megfelelően. A hirdetések készítése során személyazonosításra nem alkalmas demográfiai adatok alapján készít célzott, a felhasználók érdeklődésének megfelelő hirdetések a hirdetési irányelvek betartásával. Az álláshirdetések kizárólag azokat a facebook felhasználókat érik el, akik egyértelmű döntéssel a facebook számára felhasználhatóvá tették az adataikat. A facebook garantálja, hogy a szükséges szerződéses kötelezettségeket a GDPR-nek megfelelően módosította.
  2. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA A Google Online Excel táblázat használatával a hirdetésekre önként jelentkező személyek által megadott  adatokat időbeli késedelem nélkül, már a jelentkezés pillanatában látja a Megbízó.  Gmail levelezés, Google Drive.
  3. Cheaphero SRL Municipiul Bucuresti, Str. Avionului, Nr.26, Biroul B, Et.1, Sector 1 – Kampánykivitelezés

7. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi. 

8. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozó általi törléséig tart. 

Az adatok az Adatkezelő az álláshirdetésre való jelentkezéstől számított …25 napon…….  belül törli, de az Érintett kérésére, legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül gondoskodik a rendszeréből való törlésről. 

9. Az Érintett személyes adataihoz hozzáférők köre:

a.az Adatkezelő munkatársai;

b.egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

10. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

11. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az Európai Unio Adatvédelmi rendeletében (GDPR) foglalt szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

12. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

13. Az Érintett

a.tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b.kérheti személyes adatainak helyesbítését;

c. kérheti személyes adatainak továbbítását;

d.kérheti személyes adatainak törlését

e. kérheti az adatkezelés korlátozását.

14. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

15. A személyes adatot törölni kell, ha

a.a kezelése jogellenes;

b.az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

c.az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.az adatkezelés célja megszűnt;

e.az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

f. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

16. Kérjük az Érintettet, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét a …goldenqualitykft@gmail.com………………… e-mail címre vagy a 2724. Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48 postacímre szíveskedjen megküldeni.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. 

1.sz. melléklet

Személyes adatok törlése iránti kérelem

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti

jogommal élve kérem az alábbi személyes adataim törlését.

Az érintett neve:

………………………………………………………………………………………………….

Az érintett beazonosításához szükséges további adatok 1 :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Törölni kívánt adatok:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem

megküldeni:…………………………………………………….

Kelt: …………………………………… ………………………………………….

Aláírás

1 az azonosításhoz szükséges az adatkezelő által kezelt személyes adat pl.

lakcím, születési idő, stb.